ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Tài nguyên doanh nghiệp & hoạch định doanh nghiệp là gì?

 

Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người.

Tài nguyên là đối tượng sản xuất của con người. Xã hội loài người càng phát triển, số loại hình tài nguyên và số lượng mỗi loại tài nguyên được con người khai thác ngày càng tăng.

Nhưng làm thế nào để các nguồn lực của doanh nghiệp trở thành các tài nguyên quý giá? Đó là câu hỏi trăn trở của toàn bộ các nhà quản lý doanh nghiệp. Đó là phải làm cho mọi bộ phận đều có khả năng khai thác nguồn lực phục vụ cho công ty . Tiếp theo các lịch trình, các hoạch định khai thác nguồn lực của các bộ phận phải phối hợp nhịp nhàng .Và phải thiết lập được các quy trình khai thác để đạt được hiệu quả cao nhất.

Hoạch định doanh nghiệp

Hoạch định trong doanh nghiệp không chỉ là tính toán dự báo các khả năng sẽ phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là hoạch định trước các nội dung công việc, thiết lập các quy trình, trình tự xử lý công việc để mọi thành viên trong công ty tuân theo.

Thứ nhất ta xét đến khía cạnh đầu tiên của hoạch định doanh nghiệp đó là tính toán dự báo các khả năng sẽ phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là các chức năng tính toán dự báo các nhu cầu sẽ phát sinh,  lập kế hoạch sản xuất trong tương lai . Ví dụ tổng nhu cầu nguyên vật liệu, kế hoạch năng suất, dự kiến tiêu hao về thời gian cho công tác sản xuất. Mặt khác lập các kế hoạch về mua hàng, bán hàng đồng thời xây dựng các kế hoạch, các dự kiến về chi tiêu của doanh nghiệp. Ngoài ra còn lập các kế hoạch khác cho doanh nghiệp và cho từng bộ phận.

Thứ hai đó là hoạch định trước các nội dung công việc. Đó có thể là một trong các nội dung sau: hoạch định chính sách giá bán , các chính sách chiết khấu của công ty trong bán hàng; hoạch định các kiểu mua hàng để phục vụ tính toán lựa chọn phương án mua hàng; mô hình sản xuất, mô hình chi phí phục vụ tính chọn phương án sản xuất; các phương thức thanh toán, các chính sách tín dụng cho khách hàng dùng cho theo dõi thu, theo dõi trả tiền.

Thứ ba đó là thiết lập các quy trình, trình tự xử lý công việc để mọi thành viên trong doanh nghiệp tuân theo. Đó là quy trình xử lý nghiệp vụ trong mỗi phòng ban, phân xưởng của đơn vị, quy trình chuyển chứng từ giữa các bộ phận của công ty thông qua tác nghiệp chương trình,quy trình chỉnh lý sửa đổi số liệu khi phát hiện có sai sót của nhân viên trong quá trình tác nghiệp.

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Trong mỗi doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành một cách trơn tru nhất thì cần một bộ máy quản trị doanh nghiệp giàu năng lực. Nhu cầu thông tin của hệ thống quản trị này rất lớn đòi hỏi có tính chính xác, nhanh nhạy và tổng hợp cao. Do đó các giải pháp ERP luôn phải đáp ứng tối đa các nhu cầu đó và định hướng thông tin cho các nhà quản trị. Các nhà quản trị trong doanh nghiệp tuỳ theo mức độ và quyền hạn sẽ xử lý các thông tin để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Hệ thống quản trị doanh nghiệp có tính đa dạng và đặc thù rất lớn tuỳ theo mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khảo sát và nắm bắt rõ hệ thống quản trị doanh nghiệp sẽ đảm bảo cho hệ thống giải pháp ERP của doanh nghiệp triển khai thành công.