ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Menu Nhanh

Xây dựng, phát triển Microsite

Microsite (hay Minisite) là một trang web nhỏ được phát triển từ trang chủ. Nó được xem như một bộ phận chuyên biệt do có thể lưu trữ nhiều loại thông tin cũng như đường dẫn, địa chỉ đến những trang web và các nguồn thông tin khác (URL's). Ví dụ: một phòng tranh đã có website chính, tuy nhiên khi tổ chức một cuộc triễn lãm đặc biệt nào đó, họ sẽ tạo thêm một trang web phụ riêng dựa trên nền tảng của trang chủ.

Microsite tỏ ra rất hữu dụng khi có những chuyên mục đòi hỏi việc sử dụng nhiều chức năng phức tạp của một hoặc một nhóm trang web hoàn chỉnh. Ví dụ, trên trang chủ chỉ đưa ra những thông tin cơ bản về một sự kiện, hội nghị hay mặt hàng nào đó, nhưng ta có thể truy cập được nhiều thông tin chi tiết hơn trên các microsite.

Microsite tỏ ra rất hữu dụng khi có những chuyên mục đòi hỏi việc sử dụng nhiều chức năng phức tạp của một hoặc một nhóm trang web hoàn chỉnh. Ví dụ, trên trang chủ chỉ đưa ra những thông tin cơ bản về một sự kiện, hội nghị hay mặt hàng nào đó, nhưng ta có thể truy cập được nhiều thông tin chi tiết hơn trên các microsite.

Lợi ích

  • Độc lập với trang chủ
  • Không cần sửa đổi trang web hiện tại
  • Thiết lập nhanh và dễ dàng
  • Phù hợp cho hoạt động quảng bá và tiếp thị
  • Vận hành trên nhiều dạng website