ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu ERP

DỊCH VỤ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ERP

Phần mềm Accenture giúp khách hàng trong tất cả các ngành công nghiệp xây dựng cấu trúc dữ liệu hoàn chỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu ERP là giải pháp tuyệt vời cho các công ty thường tiến hành giao dịch bằng ERP, có khối lượng dữ liệu vừa phải và nhiều nhu cầu về thông tin. Là một phần trong dịch vụ này, Accenture còn cung cấp kế hoạch quản trị dữ liệu toàn doanh nghiệp, thiết kế cấu ​​trúc dữ liệu và kế hoạch cấu ​​trúc kỹ thuật.