ICSCICSC

+84 8 37 15 07 81

support

Business intelligence diagnostic

Hệ thống phần mềm của chúng tôi dựa vào việc khai thác dữ liệu mở rộng, kinh nghiệm cấu trúc và các nguồn tài nguyên quan trọng nhằm giúp khách hàng xây dựng mô hình dữ liệu toàn diện để đáp ứng nhu cầu xây dựng kênh phân phối thông tin được thiết kế riêng cho từng khách hàng.

Thông thường thì dịch vụ này được sử dụng để xây dựng các giải pháp không liên quan đến quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP),  tuy nhiên, Hệ thống phần mềm của chúng tôi còn bao gồm các phương pháp phát triển và một bộ công cụ bao gồm các hướng dẫn và quy tắc cho việc đánh giá cũng như thực hiện những dự án kinh doanh một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.